Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Maasmechelen

Bedankt dat u gebruik maakt van UiTPAS Maasmechelen.

UiTPAS Maasmechelen maakt deel uit van het overkoepelend initiatief “UiTPAS”. Dit is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Zoals elke lokale UiTPAS functioneert UiTPAS Maasmechelen  als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, jeugd, recreatie, ...). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van CultuurNet Vlaanderen vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Sint-Gisleinsstraat 62, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info [at] cultuurnet.be, www.uitpas.be).

Voor UiTPAS Maasmechelen gebeurt de uitbating door de gemeente Maasmechelen. De gemeente Maasmechelen sluit overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die UiTPAS Maasmechelen accepteren als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw UiTPAS Maasmechelen kunt u de helpdesk contacteren via uitpas [at] maasmechelen.be, 089/769792.

Op het gebruik van UiTPAS zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

  • de algemene gebruiksvoorwaarden[1] die voor het gehele UiTPASsysteem gelden, ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing;
  • specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van uw UiTPAS bij een of meerdere lokale UiTPASpartners - deze lokale dan wel specifieke gebruiksvoorwaarden kan u vinden op de website van de betrokken UiTPASpartner.

Onderliggende bepalingen vormen de lokale gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS Maasmechelen.

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op de specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden.

1. GEBRUIKSOVEREENKOMST

Voorwerp

Deze gebruiksovereenkomst bevat de lokale voorwaarden voor een correct gebruik van uw UiTPAS Maasmechelen en alle hieraan verbonden diensten. Als gebruiker van een Maasmechelse UiTPAS gaat u akkoord met deze voorwaarden. U wordt in deze gebruiksovereenkomst verder aangeduid als “de gebruiker”, “de pashouder” of eenvoudigweg “u”.

Toestemming

Deze gebruiksovereenkomst is ter beschikking bij aanvraag van een UiTPAS Maasmechelen. We raden u aan om dit document aandachtig door te lezen. Na aanvraag van een UiTPAS Maasmechelen ontvangt u een email die u doorverwijst naar een pagina waar u de privacyverklaring ook online kunt raadplegen. Door uw UiTPAS daadwerkelijk in gebruik te nemen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Wij gaan er daarbij van uit dat u alle praktische informatie met betrekking tot UiTPAS leest en begrijpt.

Wijzigingen

De algemeen geldende gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS kunnen altijd gewijzigd worden door CultuurNet Vlaanderen. Ook kunnen de lokale gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door de stad Maasmechelen. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde gebruiksvoorwaarden verlopen voor de algemene gebruiksvoorwaarden via www.UiTPAS.be en voor deze lokale gebruiksvoorwaarden via www.uitinmaasmechelen.be. 

2. DEELNAME

Inschrijving

Iedereen kan zich laten registreren voor UiTPAS Maasmechelen. Enkel inwoners van de gemeente Maasmechelen kunnen onder bepaalde voorwaarden een UiTPAS met kansentarief bekomen.

Voor uw inschrijving als nieuwe eigenaar van een UiTPAS Maasmechelen wendt u zich tot één van de verkoopbalies in de de gemeente Maasmechelen: jeugd- en sportdienst, Sociaal Huis, Bibliotheek Maasmechelen, De Bolster, CC Maasmechelen, dienst Toerisme Maasmechelen, SOMA. Om uw UiTPAS Maasmechelen te registreren in het UiTPASsysteem is een e-iD (elektronisch identiteitskaart) wenselijk, maar niet noodzakelijk. Voor praktische doeleinden vragen we u ook een e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven, maar ook dit is facultatief en niet verplicht. Een UiTPAS Maasmechelen is onbeperkt geldig in de tijd.

Beschikt u over een kansenstatuut, dan dient u bij registratie van uw UiTPAS Maasmechelen zelf te melden dat u recht hebt op sociale reductietarieven. U kunt een UiTPAS met kansentarief aanvragen bij: jeugd- en sportdienst, Sociaal Huis, Bibliotheek Maasmechelen, De Bolster, CC Maasmechelen, dienst Toerisme Maasmechelen, SOMA. Voor een volledig overzicht van de registratieplaatsen  in Maasmechelen, verwijzen we naar www.uitinmaasmechelen.be/uitpas.

De aanvrager verklaart meerderjarig te zijn of, indien minderjarig, te handelen met toestemming van of in aanwezigheid van zijn/haar ouder(s) of wettelijk verantwoordelijke. In geval de UiTPAS Maasmechelen wordt aangevraagd door een instelling (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling) voor rekening van de eigenlijke kaarthouders, garandeert de instelling dat alle nodige toestemmingen voor een dergelijke aanvraag zijn bekomen.

Deelname

Na ontvangst van uw UiTPAS Maasmechelen kunt u als pashouder onmiddellijk deelnemen. U ontvangt de welkomstvoordelen voor Maasmechelen en spaart bij participatie aan activiteiten meteen punten voor omruilvoordelen. Als pashouder bent u persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van uw UiTPAS Maasmechelen. Vergeet u bij deelname aan een activiteit een punt te sparen, dan kunt u hier achteraf geen compensatie voor ontvangen. Het tijdig opnemen van voordelen valt ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Houders van een UiTPAS tegen kansentarief moeten zich bovendien met hun UiTPAS aanmelden bij de organisator om het kansentarief te ontvangen.

Kostprijs

Wie een UiTPAS Maasmechelen aanvraagt betaalt €5. Pashouders met recht op kansentarief betalen €1.

Online registratie

U kunt uw UiTPAS Maasmechelen ook online registreren via de website www.uitinmaasmechelen.be. Bij deze digitale registratie wordt een persoonlijk profiel, een zogenaamd UiTiD, aangemaakt. Aan uw persoonlijk UiTiD worden dan alle geregistreerde gegevens voor uw UiTPAS Maasmechelen (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld. Voor het gebruik van UiTiD verwijzen we naar de UiTiD Gebruiksvoorwaarden[2] en UiTiD Privacyverklaring[3].

3. SCHADE, VERLIES & DIEFSTAL

Schade

U bent als pashouder verantwoordelijk voor de bewaring van uw kaart. Bij beschadiging kan de gemeente Maasmechelen niet aansprakelijk gesteld worden. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van  €1 voor de nieuwe pas kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

Verlies of diefstal

Verlies of diefstal van een UiTPAS Maasmechelen moet zo snel mogelijk door de pashouder worden aangegeven bij een verkoopbalie. Zolang de pashouder geen melding maakt van verlies of diefstal, blijft hij/zij verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal hij/zij de betreffende vrijetijdsorganisatoren dienen te vergoeden voor eventueel geleden schade.

Na aangifte van verlies of diefstal wordt de kaart meteen geblokkeerd. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van deze nieuwe pas (€1) kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

4. KLACHTEN

CultuurNet Vlaanderen en de gemeente Maasmechelen stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van het UiTPASsysteem zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, wordt dit beschouwd als overmacht. Noch CultuurNet Vlaanderen, noch de gemeente Maasmechelen kan aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Indien u geen gebruik kon maken van uw UiTPAS Maasmechelen wegens de onbeschikbaarheid van het systeem, kunt u dit steeds melden bij de gemeente Maasmechelen via uitpas [at] maasmechelen.be, 089/769792. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld en alles zal in het werk worden gesteld om dit euvel te verhelpen.

Indien u naar aanleiding van fouten of onregelmatigheden een formele klacht wil indienen, richt u een aangetekend schrijven aan: CultuurNet Vlaanderen, Sint- Gisleinsstraat 62, 1000 Brussel. Klachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven behandeld. Antwoorden worden verstuurd per brief of per e-mail.

5. WIJZIGINGEN VAN GEGEVENS

Gewijzigde situatie

Als pashouder dient u zelf na te gaan of alle persoonsgegevens van uw account accuraat zijn. Wijzigingen dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie.

Bijzonder statuut (verlengbaar)

Sommige mensen komen in aanmerking voor een UiTPAS Maasmechelen met kansentarief. Hiervoor moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

Beschikken over het statuut verhoogde tegemoetkoming
Een gedateerd attest van het ziekenfonds met betrekking tot dat statuut voorleggen

De voorwaarden voor het verkrijgen van dit statuut en de jaarlijkse herziening ervan worden vastgelegd door de gemeente Maasmechelen. Dit statuut wordt jaarlijks herzien. Om een UiTPAS Maasmechelen met kansentarief te verlengen moet de pashouder zich uit eigen beweging aanmelden bij een verkoopbalie. Ook voor de hernieuwing van het statuut kunnen bewijsdocumenten gevraagd worden.

Verhuizing

Indien u verhuist naar een andere gemeente, kunt u blijvend punten sparen en omruilen in de stad Maasmechelen en elke ander UiTPASstad of -regio. Indien u in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief, dan vervalt dit recht bij verhuizing naar een gemeente buiten de gemeente Maasmechelen. Eventueel misbruik kan op u verhaald worden.

[1] De actuele versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is consulteerbaar via www.UiTPAS.be.

[2] https://www.uitid.be/uitid/gebruiksvoorwaarden.html

[3] http://www.uitid.be/uitid/privacyverklaring.html